Multidisciplinaire diagnostiek

Aanbod

U kan als ouder of hulpverlener bij ons terecht bij een vermoeden van:

 • autismespectrumstoornissen (ASS)
 • aandachtsdeficientie-/hyperactiviteitsstoornis (AD(H)D)
 • gedrags- en emotionele stoornissen
 • motorische problemen (DCD/schrijfmotoriek)
 • visueel-ruimtelijke problemen
 • verstandelijke beperking
 • leerstoornissen (dyslexie/dysorthografie/dyscalculie)
 • spraak- en taalstoornissen
Werkwijze

Indien u een afspraak wenst te maken voor diagnostisch onderzoek, neemt u telefonisch contact op met het algemeen secretariaat op het nummer 0468/03 48 12.

1. Er zal een intake of aanmeldingsgesprek gepland worden bij één van onze ervaren klinisch psychologen waarbij ouders en kind aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek worden de zorgen uitvoerig besproken en wordt er bepaald welke onderzoeken noodzakelijk zijn.

2. Naargelang je hulpvraag kunnen volgende onderzoeken plaatsvinden:

 • Kinderpsychiatrisch onderzoek
 • Uitgebreide ontwikkelingsanamnese samen met de ouders
 • Psychodiagnostisch onderzoek : o.a. Aandachtsonderzoek, intelligentieonderzoek, belevingsonderzoek, autismeonderzoek, etc.
 • Schoolobservatie
 • Logopedisch onderzoek
 • Kinesitherapeutisch onderzoek
 • Ergotherapeutisch onderzoek

3. Afhankelijk van de noodzaak vindt het adviesgesprek plaats bij de betrokken klinisch psycholoog of de kinder- en jeugdpsychiater. Bij het eerste gesprek dient u volgende zaken mee te brengen:

 • Doorverwijsbrief van de CLB-arts of huis- of kinderarts (noodzakelijk voor de terugbetaling).
 • Verslagen van eventuele eerdere relevante onderzoeken (logopedie, kinesitherapie, psychotherapie, etc.).
 • Klevertjes van de mutualiteit.

 

Mogelijke onderzoeken

Naargelang je hulpvraag kunnen volgende onderzoeken plaatsvinden:

Kinderpsychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek bestaat afhankelijk van de leeftijd van het kind/jongere uit gespreks- of spelobservaties individueel en/of samen met ouders. 

Psychodiagnostisch onderzoek
 • Aandachtsonderzoek
  In een aandachtsonderzoek wordt zowel de selectieve (zich gericht op één aspect focussen en het overige negeren), volgehouden aandacht (zich langdurig concentreren bij monotone taken) als de aandachtscontrole (de aandacht kunnen switchen van het ene naar het andere) getest. Er wordt nagegaan hoe goed je kind zich kan concentreren bij opdrachten die veel aandacht vragen.

 

 • Intelligentieonderzoek
  Hierbij worden de cognitieve mogelijkheden van je kind in kaart gebracht en wordt er gekeken naar zijn sterktes en zwaktes op cognitief niveau. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een verbaal en performaal IQ, die respectievelijk gemeten worden door talige oefeningen en doe-opdrachten waar logisch redeneren en ruimtelijk denken meer nodig zijn.

 

 • Andere psychologische onderzoeken:
  • Belevingsonderzoek
   In een belevingsonderzoek wordt onderzocht hoe je kind naar de wereld rondom zich kijkt en alles beleeft. Er wordt ingegaan op de gevoelens die je kind ervaart, hoe hij zijn gezin en ruimere omgeving beleeft en hoe hij naar zichzelf kijkt.
  • Schoolobservatie
   Een schoolobservatie kan relevante informatie geven over hoe je kind in de schoolcontext functioneert. Door zijn gedrag op school te observeren, zien we soms andere dingen dan bij een persoonlijk contact op de praktijk. Er wordt gekeken hoe je kind sociale contacten aangaat, of hij aandachtig kan zijn in de klas, hoe hij zich gedraagt bij meer of minder gestructureerde situaties.
  • Neuropsychologisch onderzoek
   Verder neuropsychologisch onderzoek kan aangewezen zijn, wanneer er specifieke zorgen zijn rond geheugen, planning en organisatie, executieve functies of detailgerichtheid. Daarnaast kan in een sociaal cognitief onderzoek de mate van perspectiefname, emoties herkennen en begrijpen, pragmatisch taalgebruik (bv metaforen en uitdrukkingen), inlevingsvermogen ed in kaart worden gebracht.
Logopedisch onderzoek
 • Taalonderzoek: onderzoek dat de Nederlandse taalvaardigheid nagaat bij kinderen en jongeren van 3 tot en met 15 jaar. Hierbij worden alle aspecten van de taal zoals taalbegrip, taalproductie, taalinhoud en taalvorm onderzocht.
 • Articulatieonderzoek: fonologisch en fonetisch onderzoek voor kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Schoolse vaardigheden: lees- spellings- en rekenonderzoek voor kinderen en jongeren in functie van niveaubepaling.
 • Stemonderzoek: de stem wordt onderzocht a.d.h.v. perceptuele, akoestische en aerodynamische metingen. Dit is mogelijk bij kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Kwalitatief taalonderzoek Turks: om te kunnen spreken van een taalstoornis bij meertalige kinderen, moet er eveneens een achterstand zijn in de moedertaal. De logopedist bepaalt a.d.h.v. een kwalitatief onderzoek of de vaardigheden in het Turks normaal zijn.

 

Ergotherapeutisch onderzoek
  • Visueel-ruimtelijk functioneren
   Dit onderzoek geeft een beeld van de visueel-ruimtelijke vaardigheden van je kind. Bij de menstekening wordt het algemeen ontwikkelingspeil bepaald op basis van aanwezige kenmerken en krijgen we een eerste beeld over de vormgeving. Daarnaast gaan we in andere testen volgende componenten na: visuele perceptie, visuomotoriek, motorische coördinatie, ruimtelijke analyse/synthese en geheugen na. Bij deze testen moet je kind een mensfiguur tekenen, figuren natekenen, gelijke figuren herkennen, figuren tekenen tussen spoorlijnen, figuren herkennen op basis van onvolledige informatie, figuren terugvinden ongeacht positie, grootte of richting.
  • Rekenonderzoek
   Bij kleuters kijken we na hoever je kind staat met voorbereidende rekenvaardigheden (getalbegrip-rekentaal-vergelijken van hoeveelheden-rangorde en plaatsbegrip-resultatief tellen). Lagereschoolkinderen worden getest in functie van getallenkennis, hoofdrekenen, meten en metend rekenen, vraagstukken.
  • Sensory Profile
   Dit is een vragenlijst voor ouders waarbij opvallende informatie over de sensorische verwerking van je kind wordt vastgelegd. Deze lijst meet effecten van sensorische verwerking op prestaties in het dagelijks leven. Deze lijst is onderverdeeld in 3 secties: zintuiglijke verwerking, modulatie (vermogen van het zenuwstelsel om info te controleren en te reguleren), gedrags- en emotionele reacties.
Kinesitherapeutisch onderzoek
Algemeen motorisch onderzoek 

Bij een motorisch onderzoek worden zowel de fijne als de grove motoriek onderzocht. De test die hiervoor gebruikt wordt, bestaat uit drie onderdelen: handvaardigheid, balvaardigheid en evenwicht. Er wordt ook gelet op de kwaliteit van bewegen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden van je kind.

Schrijfmotorisch onderzoek

Wanneer uit het algemeen motorisch onderzoek blijkt dat er problemen zijn met de fijne motoriek of wanneer er problemen met het schrijven gemeld worden, wordt bij kinderen uit de lagere school ook een schrijfmotorisch onderzoek afgenomen. Hierbij wordt zowel de kwaliteit van het handschrift als het schrijftempo gemeten. Er wordt gekeken naar de grootte en vloeiendheid van het handschrift, de lettervormen en letterovergangen, de woordspaties en het regelverloop.

Fijnmotorisch onderzoek bij kleuters

Wanneer uit het algemeen motorisch onderzoek blijkt dat er problemen zijn met de fijne motoriek, wordt bij kleuters nog een extra fijnmotorisch onderzoek afgenomen. Hierbij worden de potloodgreep, het tekenen en kleuren, het knippen en de voorbereidende schrijfvaardigheden geëvalueerd.

 

Ontwikkelingsonderzoek

Bij jonge kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling (niet of later zitten, kruipen, staan, stappen) wordt een ontwikkelingsonderzoek afgenomen. Hierbij wordt gekeken welke motorische mijlpalen jouw kind bereikt heeft. Daarnaast wordt er aandachtig gelet op de kwaliteit van bewegen in verschillende houdingen (buiklig, ruglig, zit, stand). Ook spierspanning, spierkracht en gewrichtsmobiliteit worden geëvalueerd.

 

Algemeen secretariaat

0468 03 48 12

info@chi-fa.be

Emine's agenda sluiten • X